skip to Main Content

Introducció

PROJECT SOLVERS ASESORES SL haurà de cerciorar-se que les dades personals de l’interessat siguin tractats segons els principis relatius al tractament:

– Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat (“licitud lleialtat i transparència”).

– Recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins (“limitació de la finalitat”).

– Adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats (“minimització de les dades”).

– Exactes i, si fos necessari actualitzats adoptant-se les mesures tècniques i organitzatives raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin quan siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten (“exactitud”).

– Mantinguts de manera que es permeti la identificació durant no més temps del necessari per als fins del tractament (“limitació del termini de conservació”).

– Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades (“integritat i confidencialitat”).

Així, PROJECT SOLVERS ASESORES SL serà responsable del compliment del que es disposa anteriorment i haurà de poder acreditar-lo amb posterioritat (“responsabilitat proactiva”). De la mateixa manera, el tractament que realitzi l’entitat només serà lícit si compleix almenys una de les següents condicions (“licitud del tractament”):

– l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;

– el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;

– el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

– el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física;

– el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;

– el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen. Aquesta base legítima no serà aplicable al tractament realitzat per les autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions. Quan el tractament es basi en el consentiment de l’interessat, el responsable haurà de ser capaç de demostrar que aquell va consentir el tractament de les seves dades personals.

Si el consentiment de l’interessat es dona en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de tal forma que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de manera intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. Abans de donar el seu consentiment, l’interessat serà informat d’això. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Així mateix, només podran tractar-se dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física en els supòsits previstos en l’article 9 del RGPD. El tractament de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes només podrà dur-se a terme sota la supervisió de les autoritats públiques o quan l’autoritzi el Dret de la Unió Europea o dels Estats membres que estableixi garanties adequades per als drets i llibertats dels interessats. PROJECT SOLVERS ASESORES SL haurà d’incloure en els formularis que s’usin per a la recollida de dades personals, la informació per a donar compliment al deure d’informar recollit en els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de dades (d’ara endavant RGPD). En aquest sentit, i amb la finalitat d’adaptar-se a la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, quan PROJECT SOLVERS ASESORES SL obtingui les dades personals directament d’un interessat, tindrà que:

1- Facilitar la identitat i les dades de contacte del Responsable del Tractament i en el seu cas, del seu representant, les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, en el seu cas i els fins del tractament a què es destinen les dades personals així com, la base jurídica del tractament.

2- Especificar els interessos legítims del responsable o d’un tercer quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’aquests interessos. Sempre que, sobre ells no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

3- Facilitar els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals i en el seu cas, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

4- Indicar el termini durant el qual es conservaran les dades personals o els criteris utilitzats per a determinar el termini de conservació.

5- Informar de l’existència del dret a sol·licitar al Responsable del Tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió (“dret a l’oblit”), la limitació del seu tractament o el dret a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les seves dades.

6- Informar sobre la possibilitat de retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així com, posar en el seu coneixement la possibilitat de presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.

7- Especificar si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i informar de les possibles conseqüències de no facilitar tals dades.

8- Informar sobre l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i, almenys en tals casos, informar sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Quan PROJECT SOLVERS ASESORES SL no obtingui les dades personals de l’interessat haurà de facilitar-li la informació descrita en l’apartat anterior. Així com, les categories de dades personals que es tractin, la font de la qual procedeixen i, si escau, si procedeixen de fonts d’accés públic.

Si PROJECT SOLVERS ASESORES SL obté les dades de caràcter personal directament de l’interessat la informació s’ha de posar a la disposició d’aquests en el moment en què se sol·licitin les dades, prèviament a la recollida o registre. En el cas que les dades no s’obtinguin del propi interessat, per conducta d’alguna cessió legítima, o de fonts d’accés públic, PROJECT SOLVERS ASESORES SL informarà les persones interessades dins d’un termini raonable, però en qualsevol cas, abans d’un mes des que es van obtenir les dades personals, en la primera comunicació amb l’interessat o abans que les dades, en el seu cas, s’hagin comunicat a altres destinataris. Quan PROJECT SOLVERS ASESORES SL projecti el tractament ulterior de les dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van obtenir, proporcionarà a l’interessat, abans d’aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol altra informació pertinent.

Informació bàsica de protecció de dades

PROJECT SOLVERS ASESORES SL haurà d’incloure en els formularis o documents que s’usin per a la recollida de dades personals, inclusivament els establerts en la pàgina web titularitat de PROJECT SOLVERS ASSESSORS SL, la informació per a donar compliment al deure d’informar recollit en els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant RGPD), i, en cas que sigui necessari, fer constar el consentiment atorgat per l’interessat. Per a fer compatible la major exigència d’informació que ha de facilitar-se a l’interessat les dades de caràcter del qual personal es tractaran s’estableix la possibilitat de presentar la informació adoptant un model d’informació per capes o nivells, això haurà d’estar d’acord amb que la informació haurà de proporcionar-se amb un llenguatge clar, senzill i de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés. L’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD), regula la informació bàsica que es requereix en una primera capa. La informació per capes consisteix en:

– Presentació d’Informació bàsica (1a capa): consisteix a presentar una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les dades.

– Remissió a Informació addicional (2a capa): Consisteix a presentar de manera detallada i completa la informació, en un mitjà adequat, estructurat, concís i precís. La manera de presentar aquesta informació addicional depèn de les característiques del mitjà emprat per a informar, es podrà presentar en format paper o en format electrònic.

Back To Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.