skip to Main Content

SERVEIS

Estudis

+

Els estudis i informes tècnics formen part de l’entorn de l’enginyeria civil i l’arquitectura, realitzant-se com a pas previ a qualsevol projecte o com a part d’ell.

Resulta fonamental establir l’abast i les necessitats reals per a obtenir el màxim rendiment dels estudis, per la qual cosa en PROSOLVERS dissenyem prèviament les campanyes, evitant retards o faltes d’informació en fases posteriors de disseny.

A PROSOLVERS gestionem i realitzem estudis geotècnics, mediambientals, estudis marítims avançats, així com informes de viabilitat legal, tècnica i econòmica de projectes.

PROJECTES DESTACATS

Redacció de projectes

+

Avantprojectes, projectes bàsics o constructius, cobrim les necessitats dels nostres clients en tot moment.

El contingut i el nivell de detall s’adapten a cada etapa. Tot i això, els nostres projectes sempre estan un pas per davant de les necessitats, perquè no es produeixin incongruències ni quedin elements sense definir. D’aquesta manera, es proposen solucions viables des de fases primerenques del projecte, evitant canvis i demores en fases posteriors.

Els nostres projectes incorporen sempre la justificació tècnica de les solucions adoptades, cosa que permet la traçabilitat del procés de disseny des de la proposta inicial fins a la seva definició completa.

PROJECTES DESTACATS

Direcció d’obra i assistència tècnica

+

Els treballs de Direcció d’Obra i Assistència Tècnica consisteixen a dirigir els treballs i fer un control quantitatiu i qualitatiu de l’obra d’acord amb les especificacions del projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa, i les normes de bona execució.
Entre les funcions a dur a terme es troben:

·Resoldre les possibles contingències i imprevistos que es puguin produir durant el transcurs de les obres.
·Elaborar les possibles modificacions requerides en el projecte per diverses causes durant la seva execució efectiva.
·Elaborar i demanar tota la documentació que es vagi generant durant el transcurs de les obres.
·Verificar la recepció en obra de materials i productes segons especificacions.
·Comprovar els replantejaments, la correcta execució i disposició dels elements.
·Elaborar actes i certificacions.
·Realitzar o coordinar els assaigs de contrast, verificacions tècniques i inspecció homologada.

PROJECTES DESTACATS

Coordinació de SSL

+

La seguretat i salut dels treballadors a les obres n’és part fonamental, i una prioritat en totes les obres en què PROSOLVERS participa.

En fase de projecte, amb la redacció dels Estudis de Seguretat i Salut, sestudien els possibles riscos de lobra tenint en compte les seves particularitats, i es proposen mesures de mitigació, així com indicacions per a lorganització de lobra en aquest sentit.

En fase d’obra, realitzem la Coordinació de Seguretat i Salut, vetllant per mantenir els principis de prevenció de riscos, coordinant les activitats empresarials, i vigilant finalment el compliment de les mesures de seguretat i la disponibilitat de mitjans de protecció personal i col·lectiva pels treballadors.

PROJECTES DESTACATS

Project Management

+

PROSOLVERS implementa un sistema de gestió i direcció de projectes basat en l’estàndard del Project Management Institute (PMI), adaptant el grau de detall dels diferents procediments de gestió que inclou aquesta metodologia a la necessitat real de cada expedient.

Des de la comprensió de l’entorn del projecte, la gestió d’interessats, i la planificació, fins a la direcció de l’equip i l’enfocament de la feina que cal fer, orientat sempre al resultat final.

PROJECTES DESTACATS

Concursos concessionals

+

Un concurs públic concessional és una oportunitat de negoci que permet a una empresa obtenir la concessió d’un espai de titularitat pública per al desenvolupament d’una activitat econòmica, durant un període de temps determinat.

Les concessions es poden obtenir a sol·licitud d’un interessat, o bé mitjançant concurs públic del titular de la infraestructura o espai a concedir, segons uns plecs de bases i uns requisits concrets.

En tots dos casos, PROSOLVERS redacta la documentació requerida i acompanya el client en les diferents fases de tramitació davant de l’organisme públic corresponent.

PROJECTES DESTACATS

Documentació per a licitacions i ofertes d’obres

+

A PROSOLVERS ajudem els nostres clients a presentar-se a concursos de licitació pública i ofertes d’obra, generant la documentació tècnica i administrativa adequada segons els requisits i els plecs de cada projecte.

Les nostres propostes tècniques sempre parteixen d’un estudi detallat del cas, de manera que es puguin plantejar solucions ajustades, que ens permeten assolir un alt grau d’èxit als concursos.

PROJECTES DESTACATS

Concessions i Autoritzacions en zones de costa

+

Les zones de Domini Públic Marítim Terrestre són espais en els quals és possible el desenvolupament d’activitats econòmiques i instal·lacions de temporada que suposin un millor aprofitament i alhora oportunitats de negoci complementàries del sector turístic.

Elaborem la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud d’autoritzacions i concessions tant en Zona de Domini Públic Marítim Terrestre, com en Zones de Protecció.

Com que cada administració requereix una documentació determinada, PROSOLVERS s’ajusta a les necessitats concretes dels seus clients en cada cas sobre la base de l’experiència acumulada en treballs similars

PROJECTES DESTACATS

Instal·lacions de temporada en platja

+

Redacció de la documentació tècnica adequada per a la tramitació de sol·licituds d’autorització per a l’ocupació i la col·locació d’instal·lacions desmuntables de temporada en platges.

PROJECTES DESTACATS

Informe IEE i Certificat Energètic

+

Li oferim el millor servei en la realització de l’informe d’Avaluació d’Edifici i Certificat e energètics.

L’informe IEE té com a objecte acreditar l’estat de conservació i seguretat dels elements exteriors dels edificis, així com l’estat de conservació de l’estructura. També inclou el certificat energètic i auditoria d’accessibilitat.

El Certificat energètic és un document que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o una part d’aquest. Aquest certificat especifica mitjançant una escala de set lletres de la A a la G, el nivell d’emissions de CO₂ de l’habitatge. tots aquells propietaris que vagin a llogar o vendre un habitatge.

PROJECTES DESTACATS

Back To Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.